ثبت ENS domain

Ethereum Name Service چیست؟ ایردراپ چیست کانال ایردراپ پرواز برای شرکت در ایردراپ های رایگان و یوتیوب برای آموزش های تست نت و ارزهای دیجیتال ENSیک سیستم جستجو است که اطلاعات را به یک نام کوتاه پیوند می دهد. این یک سرویس نامگذاری فقط برای… ثبت ENS domainRead more