3 تست نت شبکه ی Comdex

سه تست نت در شبکه ی comdex که در زمان لانچ کابران تست نت و اولیه ایردراپ دریافت میکنند پروژه ی Comdex Comdex پروتکل ایجاد و مبادله دارایی را ارائه می دهد.نقش مهمی در ماموریت Comdex برای دموکراتیک کردن امور مالی. ایجاد تجارت دیجیتالیبازنمایی طیف… 3 تست نت شبکه ی ComdexRead more