آموزش کارکردن با صرافی osmosis و keplr wallet و استک ارز osmo juno atom scrt و… و خرید و فروش آنها

خرید و استک atom osmo kava scrt juno ion akash certik bostrom و غیره در keplr wallet فیلم آموزشی بعد از توضیحات با استفاده از این آموزش خرید و استک ارزهای keplr wallet رو یاد میگیرد میتونید کیف پول متاماسک یا تراست ولت یا هرکیف پولی از evm (یعنی… آموزش کارکردن با صرافی osmosis و keplr wallet و استک ارز osmo juno atom scrt و… و خرید و فروش آنهاRead more